نیمه کنترل شده سه فاز

نیمه کنترل شده سه فاز

نیمه کنترل شده سه فاز

11 آبان 1399

در یکسوسازی سه فاز نیمه کنترل شده، از سه دیود و سه تریستور برای تولید ولتاژ خروجی میانگین ثابت با توجه به مقدار ولتاژهای AC ورودی استفاده می‌شود. تریستورها، قطعات نیمه‌هادی سه‌ سر هستند و وقتی یک پالس تریگر مناسب به گیت آن‌ها اعمال شود و ولتاژ آند-کاتد آن‌ها مثبت باشد، جریان بار را از خود عبور می‌دهند. بنابراین، با تأخیر زمان پالس تریگر (زاویه آتش)، می‌توانیم تأخیر ایجاد کنیم.


در یکسوسازی سه فاز نیمه کنترل شده، از سه دیود و سه تریستور برای تولید ولتاژ خروجی میانگین ثابت با توجه به مقدار ولتاژهای AC ورودی استفاده می‌شود. تریستورها، قطعات نیمه‌هادی سه‌ سر هستند و وقتی یک پالس تریگر مناسب به گیت آن‌ها اعمال شود و ولتاژ آند-کاتد آن‌ها مثبت باشد، جریان بار را از خود عبور می‌دهند. بنابراین، با تأخیر زمان پالس تریگر (زاویه آتش)، می‌توانیم تأخیر ایجاد کنیم.
با افزایش تعداد فازها و دیودها در پیکربندی پل، می‌توان به یک ولتاژ خروجی DC میانگین بالاتر با دامنه ریپل کمتر دست یافت؛ مثلاً‌ با یکسوسازی شش فاز، که در آن، هر دیود فقط به اندازه یک‌ششم دوره تناوب هدایت می‌کند. علاوه بر این، فرکانس ریپل ولتاژ خروجی یکسوسازهای چند فاز، بیشتر است و به همین دلیل، خروجی نرم‌تری دارند. بنابراین، می‌توان از یکسوسازهای ۶، 12، 15 و حتی ۲۴ فاز برای بهبود ضریب ریپل در کاربردهای مختلف استفاده کرد.
 
دوازده پالس تریستوری

اكثر طراحان الکترونیک قدرت و درايوهاي پر قدرت از يكسوكننده هاي چند پالسه در بخش ورودي به منظور برآورده نمودن الزامات بيان شده در 519 IEEE استفاده ميكنند. اين يكسوكننده ها به مدلهاي 12 ،18 و 24 پالسه تقسيم شده و بوسيله ترانسفورماتورهاي جابجاكننده فاز تغذيه ميشوند.

اطلاعات بیشتر
11 آبان 1399
نظرات