شش پالس تریستوری (پل گریتز)

شش پالس تریستوری (پل گریتز)

شش پالس تریستوری (پل گریتز)

11 آبان 1399

یکسوسازهای پل کاملاً کنترل شده سه فاز، به عنوان متداول‌ترین مبدل‌های AC به DC شناخته می‌شوند. مبدل‌های پل کاملاً‌ کنترل‌ شده، کاربرد فراوانی در کنترل ولتاژ خروجی مبدل‌های تغذیه فرایندهای الکتروشیمیایی دارند و می‌توان آن‌ها را به سادگی و با قرار دادن شش تریستور به جای شش دیود یکسوساز تشکیل داد.یکسوسازهای پل کاملاً کنترل شده سه فاز، به عنوان متداول‌ترین مبدل‌های AC به DC شناخته می‌شوند. مبدل‌های پل کاملاً‌ کنترل‌ شده، کاربرد فراوانی در کنترل ولتاژ خروجی مبدل‌های تغذیه فرایندهای الکتروشیمیایی دارند و می‌توان آن‌ها را به سادگی و با قرار دادن شش تریستور به جای شش دیود یکسوساز تشکیل داد. تریستورها، قطعات نیمه‌هادی سه‌ سر هستند و وقتی یک پالس تریگر مناسب به گیت آن‌ها اعمال شود و ولتاژ آند-کاتد آن‌ها مثبت باشد، جریان بار را از خود عبور می‌دهند. بنابراین، با تأخیر زمان پالس تریگر (زاویه آتش)، می‌توانیم تأخیر ایجاد کنیم. در نتیجه، با یکسوسازی سه فاز کنترل شده که در آن به جای دیود از تریستور استفاده می‌شود، می‌توانیم مقدار ولتاژ‌ خروجی DC را با کنترل زاویه آتش جفت تریستورها کنترل کنیم و در نتیجه ولتاژ خروجی را به عنوان تابعی از زاویه آتش α یکسو کنیم.
 
مقاله ها
نظرات