دوازده پالس تریستوری

دوازده پالس تریستوری

دوازده پالس تریستوری

11 آبان 1399

اكثر طراحان الکترونیک قدرت و درايوهاي پر قدرت از يكسوكننده هاي چند پالسه در بخش ورودي به منظور برآورده نمودن الزامات بيان شده در 519 IEEE استفاده ميكنند. اين يكسوكننده ها به مدلهاي 12 ،18 و 24 پالسه تقسيم شده و بوسيله ترانسفورماتورهاي جابجاكننده فاز تغذيه ميشوند.


اكثر طراحان الکترونیک قدرت و درايوهاي پر قدرت از يكسوكننده هاي چند پالسه در بخش ورودي به منظور برآورده نمودن الزامات بيان شده در 519 IEEE استفاده ميكنند. اين يكسوكننده ها به مدلهاي 12 ،18 و 24 پالسه تقسيم شده و بوسيله ترانسفورماتورهاي جابجاكننده فاز تغذيه ميشوند.
 ويژگي مهم يكسوكننده هاي چندپالسه مربوط به توانايي آنها در كاهش هارمونيك جريان خط ميباشد.  معمولا نياز به فيلترهاي LC يا جبران كننده هاي ضريب توان نخواهد بود و رزونانسهاي احتمالي LC از بین می رود.  استفاده از ترانسفورماتور جابجاكننده فاز يك روش موثر براي سد نمودن ولتاژهاي مد مشترك توليد شده بوسيله يكسوكننده و اينورتر در دايوهاي سطح MV ميباشد
 
 
 
دوازده پالس تریستوری

اكثر طراحان الکترونیک قدرت و درايوهاي پر قدرت از يكسوكننده هاي چند پالسه در بخش ورودي به منظور برآورده نمودن الزامات بيان شده در 519 IEEE استفاده ميكنند. اين يكسوكننده ها به مدلهاي 12 ،18 و 24 پالسه تقسيم شده و بوسيله ترانسفورماتورهاي جابجاكننده فاز تغذيه ميشوند.

اطلاعات بیشتر
11 آبان 1399
نظرات